"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce.

Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Pierwotnie zaplanowane było jako pogotowie telefoniczne, ale z biegiem czasu stało się profesjonalną placówką oferującą kompleksową (poza schronieniem) pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Najważniejszym zadaniem Pogotowia "Niebieska Linia" jest prowadzenie ogólnopolskiego telefonu interwencyjno-informacyjnego dla osób krzywdzonych przez najbliższych (0-801-1200-02), który czynny jest w dni powszednie i soboty w godz. 10.00 - 22.00 a w niedziele i święta w godz. 10.00 - 16.00. Jest to telefon finansowany przez PARPA - klienci ponoszą wyłącznie koszt jednego impulsu telefonicznego (0,35 zł). Ofiary przemocy domowej mogą także kontaktować się pracownikami "Niebieskiej Linii" dzwoniąc pod nr 022/666-00-60 (pon-pt godz. 10.00-22.00). Osoby telefonujące do "Niebieskiej Linii" mogą uzyskać pomoc psychologiczną, wsparcie, porady prawne oraz informacje o placówkach, które udzielają pomocy w pobliżu miejsca zamieszkania klienta. Rocznie z porad telefonicznych korzysta blisko 12 tys osób. W ponad połowie przypadków zgłaszanych do Pogotowia "Niebieska Linia" czynnikiem towarzyszącym stosowaniu przemocy przez sprawcę jest alkohol.

Ważnym elementem funkcjonowania Pogotowia "Niebieska Linia" jest środowiskowy Program Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W ramach tego programu prowadzone są grupy terapeutyczne dla osób krzywdzonych przez swoich najbliższych - dorosłych oraz konsultacje i spotkania indywidualne. Dla dzieci z rodzin z problemem przemocy działa grupa socjoterapeutyczna.

Klienci mogą korzystać z pomocy Pogotowia "Niebieska Linia" za pośrednictwem poradni e-maliowej. Z roku na rok rośnie zainteresowanie tą formą kontaktu - tylko w 2005 roku pracownicy poradni e-malowej odpowiedzieli na 1.800 listów elektronicznych

Pogotowie realizuje również program stażowy dla studentów wyższych uczelni przygotowujący do pracy z klientem. Stażyści uczestniczą w 150 godzinach zajęć szkoleniowych (wykłady, seminaria, warsztaty) i zajęciach superwizyjnych. Otrzymują materiały szkoleniowe oraz pomoc w realizacji indywidualnego programu rozwoju zawodowego. Stażyści są zapoznawani z pracą Pogotowia oraz w miarę nabywania umiejętności wdrażani do samodzielnej pracy, monitorowanej przez pracowników Pogotowia.

Pracownicy "Niebieskiej Linii" podejmują także interwencje na rzecz osób pokrzywdzonych w celu ułatwienia uzyskania właściwej pomocy w środowiskach lokalnych, współpracują z instytucjami, których przedstawiciele stykają się ze zjawiskiem przemocy domowej tj. z policją, pomocą społeczną, placówkami lecznictwa odwykowego i in. Pogotowie prowadzi również działalność edukacyjną i profilaktyczną poprzez prowadzenie seminariów szkoleniowych dla przedstawicieli różnych służb, które pomagają ofiarom przemocy domowej. W Pogotowiu funkcjonuje Centrum Informacji o Przemocy Domowej, które m.in. gromadzi dane statystyczne i publikacje na temat przemocy w rodzinie, współpracuje z ośrodkami akademickimi, animuje badania naukowe dotyczące przemocy domowej. Działa strona internetowa: www.niebieskalinia.pl oraz forum dyskusyjne dla profesjonalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Ogółem od początku działalności z pomocy Pogotowia "Niebieska Linia" (bezpośrednio i telefonicznie) skorzystało ponad 70 tys. osób.

"Niebieska Linia" to również nazwa Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Jest to ruch społeczny skupiający osoby, instytucje, służby społeczne oraz ludzi dobrej woli, którzy wspierają program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Porozumienie "Niebieska Linia" powstało w 1996 roku i obecnie skupia ponad 3 tysiące członków indywidualnych i instytucji. Wybrani członkowie Porozumienia spotykają się podczas konferencji przeciw przemocy domowej, organizowanych co roku w grudniu przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

"Niebieska Linia" to także tytuł pisma Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Jest to ukazujący się od grudnia 1998 roku dwumiesięcznik, adresowany dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Zadaniem pisma jest edukacja społeczna i promocja Porozumienia "Niebieska Linia"